Výsledek hledání pro výraz

Reklamační řád

Záruční podmínky

Záruku na zboží je poskytována v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu 2 let. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruka je poskytována na chyby vzniklé při výrobě a výrobní vady, které nebyly viditelné při zakoupení zboží.

Záruka se nevztahuje na:

  • mechanická poškození
  • nesprávné použití
  • vystavení zboží nadměrným rázům, váze a úderům, žáru a vlhku
  • nadměrné opotřebení a úmyslné poničení zboží
  • neodborný servis

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Místo uplatnění reklamace

V případě závady nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace hlavní provozovna prodejce na adrese: Nastrojan Czech s.r.o., Libeň 142, Libeř 25241., Česká republika. Zboží zasílejte nejlépe službou Zásilkovna, kterou pro vás poskytujeme ZDARMA.

Kupující zašle vadné zboží určené k reklamaci (nebo vrácení ve 14-ti denní lhůtě) Zásilkovnou. Produkt zabalí do původního obalu a do balíčku vloží minimálně papírek s číslem objednávky a napíše stručné shrnutí o reklamaci či vratce. Najde nejbližší Zásilkovnu a použije kód pro vrácení, reklamaci Zdarma 90481120 (max 10 kg na jednu zásilku, štítek bude vytištěn přímo pracovníky zásilkovny) avšak na objemné zboží, kde je maximální součet všech tří stran 120cm odešlete Českou poštou přímo na reklamační adresu Nastrojan Czech s.r.o. Libeň 142, Libeř 25241.

Zásilky odeslané na jinou adresu nebudou vyzvednuty a vrátí se zpět odesílateli !!!

Doporučujeme společně se zbožím zaslat i kopii faktury a kontaktní údaje kupujícího (adresu, telefonní číslo, email apod.)

Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

V případě reklamací nás můžete kontaktovat:

info@vanocnisvetlo.cz
Telefon: +420 603 526 662

Způsob uplatnění reklamace

Při vzniku první vady je nutné poškozený výrobek okamžitě přestat používat, zabalit a kompletní doručit na naši adresu v co nejkratší době. Ke zboží musí být přiložena kopie dokladu o zaplacení (faktura, paragon nebo lístek z pošty případně zásilkové služby) a podrobný popis závady.

Po obdržení reklamovaného zboží zašle prodávající na email kupujícího potvrzení o převzetí reklamace (reklamační protokol) a to nejpozději do 48 hodin od obdržení reklamace. Po odborném posouzení vzniklé vady (nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace) bude kupující informován způsobu a lhůtě vyřízení reklamace.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. V tomto má kupující nárok požadovat proplacení prokazatelných přepravních nákladů spojených se zasláním reklamace.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Při ukončení reklamačního řízení, bude kupujícímu zaslán protokol o ukončení reklamačního řízení, včetně způsobu jeho vyřízení.

Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní.

Zboží předložené k reklamačnímu řízení by mělo být zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. V opečném případě bude reklamace z hygienických důvodu zamítnuta.

Reklamace dopravy

Pokud jste zboží převzali (vychází se z podpisu dokumentu o převzetí zásilky od přepravce) máme za to, že zboží bylo v pořádku doručeno. Pokud tomu tak nebylo, reklamaci poškození zboží během dopravy nám nahlaste co nejdříve, nejlépe do 3 dnů od podloženého převzetí zásilky. Tuto reklamaci nám sdělte (nejlépe mailem) a informujte přepravce, který tuto reklamaci vyřizuje.

Doručení reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží.

V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno poštou a dopravu hradí prodávající. Při využití České pošty musí být zvolena služba Balík do ruky.
Pokud byla reklamace uznána jako oprávněná, má zakazník právo na úhradu přepravních nákladů na zaslání reklamace a to v maximální hodnotě nejnižšího možného způsobu dopravy.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 26.7.2022 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.